Záruka WISNIOWSKI

Záruka WISNIOWSKI

Záruka značky WISNIOWSKI

7 ročná záruka na plastové okná WISNIOWSKI

Na okna PRIMO značky WISNIOWSKI je poskytovaná až 7 ročná záruka. Sme si istí, že to je len prehnaná opatrnosť, ale chceme aby ste vedeli, že na značku WISNIOWSKI sa môžete spoľahnúť.

7 ročná záruka na hliníkovo - oceľové dvere NOVA WISNIOWSKI

Na vchodové dvere NOVA značky WISNIOWSKI je poskytovaná 5 ročná záruka.

Spoľahlivé produkty prémiovou zárukou od výrobcu WISNIOWSKI

10 ročná záruka na oplotenie nehnuteľnosti od WISNIOWSKI

10 ročná záruka na kompletný výrobok.

5 ročná predĺžená záruka na automatické garážové brány - EXTENDED CARE

Záruka EXTENDED CARE predlžuje štandardnú záruku až na 5 rokov na kompletný výrobok pre sekčné brány vybavené pohonnou jednotkou METRO. Automatické sekčné brány vybavené pohonnou jednotkou MOTO až 3 roky záruky. Jedná sa o prelomové riešenie, ktoré dodáva produktom WISNIOWSKI ďalšiu úroveň hodnoty a kvality.

Predĺžená záruka EXTENDED CARE WISNIOWSKI

Garážová brána s pohonnou jednotkou MOTO

V prípade automatických dverí s pohonnou jednotkou MOTO by mala byť zaplatená kontrola, ktorá je jednou z podmienok potrebných na predĺženie záruky, vykonaná medzi 10. a 12. mesiacom od dátumu zakúpenia kompletného výrobku.

Ak je kontrola vykonaná a zaznamenaná v IT systéme výrobcu v požadovanom časovom období, štandardná záruka sa predĺži na 36 mesiacov.

Výhody pre používateľa:

  • 3-ročná záruka výrobcu – WISNIOWSKI
  • záruka na kompletný výrobok, t.j. dvere AUTOMATIC
  • profesionálna starostlivosť poskytovaná obchodným partnerom
  • zvýšená bezpečnosť používania
  • pravidelná kontrola zariadenia vďaka požadovanej technickej kontrole

Garážová brána s pohonnou jednotkou METRO

Zapojenie sa do rozšíreného záručného programu si vyžaduje zaplatené technické prehliadky vykonané montérom. Inšpekcie by sa mali vykonať pred koncom 12. a 36. mesiac. Kontroly v pravidelných intervaloch zabezpečujú dlhú a spoľahlivú prevádzku zariadenia. Obchodný partner je povinný zaznamenať kontrolu (kontroly) do IT systému výrobcu.

Výhody pre používateľa:

  • 5-ročná záruka výrobcu – WISNIOWSKI
  • záruka na kompletný výrobok, t.j. dvere AUTOMATIC
  • profesionálna starostlivosť poskytovaná obchodným partnerom
  • zvýšená bezpečnosť používania
  • pravidelná kontrola zariadenia (potrebné 2 technické kontroly)

Podmienky záruky EXTENDED CARE WISNIOWSKI

Obchodné podmienky programu EXTENDED CARE – METRO

V rámci plateného programu rozšírenej záruky EXTENDED CARE je obchodným partnerom spoločnosti WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. (ďalej len „OBCHODNÝ PARTNER“) poskytuje službu predĺženia štandardnej záručnej doby na garážové brány inštalované v otvoroch z 24 mesiacov od dátumu zakúpenia (nie neskôr ako 30 mesiacov od dátumu výroby) na 60 mesiacov (najneskôr 66 mesiacov od dátumu výroby) za predpokladu, že zákazník splní nižšie uvedené požiadavky.

1. Program je určený pre nové produkty: automatické sekcionálne garážové brány s pohonom METRO. Záruku EXTENDED CARE je možné objednať na nové výrobky do 12 mesiacov od dátumu predaja oprávneného produktu spoločnosťou WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. (najneskôr však 18 mesiacov od dátumu výroby).

2. Program je určený zákazníkom, ktorí si zakúpili novú automatickú sekcionálnu garážovú bránu s pohonom METRO v období od 19. septembra 2016.

3. Definície:

Výrobok – všetky typy automatických sekcionálnych garážových brán s pohonom METRO, s logom značky WIŚNIOWSKI, nesúce označenie CE, predávané spoločnosťou WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. v Európe. Výrobca – WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. so sídlom vo Wielogłowy na adrese 33- 311 Wielogłowy 153. Zákazník – plnoletá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Európy, ktorá nakupuje výrobok na predajnom mieste s úmyslom inštalácie v obytnej/rodinnej budove, ktorá sa oboznámila s obsahom Podmienok Záručného programu PREDĹŽENEJ STAROSTLIVOSTI,  prijala jej ustanovenia a splnila všetky požiadavky v nej stanovené.

Obchodný partner (SP) – predajné miesto, ktoré vykonáva predaj na základe obchodnej dohody s výrobcom a ponúka výrobky výrobcu. Profesionálny inštalatér – kompetentná, riadne vzdelaná osoba alebo subjekt, ktorý ponúka služby inštalácie a dodatočného vybavenia garážových brán tretím stranám. Výrobca považuje za náležitú spôsobilosť a vzdelanie, ktoré zahŕňajú školenie a kvalifikáciu vyplývajúcu z vedomostí a praktických skúseností, ako aj za všetky potrebné a vhodné príručky umožňujúce správne a bezpečné vykonanie požadovanej inštalácie (podľa EN 12635). Montér od spoločnosti, ktorá má certifikát potvrdzujúci účasť na školení o montáži garážových brán organizovanom výrobcom, je tiež profesionálnym inštalatérom. Vzor osvedčenia nájdete na www.wisniowski.pl/en/extendedcare. Výrobca odporúča, aby zákazník požiadal svojho inštalatéra o predloženie vyššie uvedeného certifikátu (certifikátov). Dátum účinnosti programu predĺženej záruky je 19. september 2016.

4. Záruka EXTENDED CARE sa prideľuje konkrétnej garážovej bráne a ak sa zmení majiteľ nehnuteľnosti, automaticky sa prevedie na každého nového vlastníka/používateľa produktu inštalovaného v objekte, ktorý spĺňa požiadavky oprávnenosti pre program ROZŠÍRENEJ STAROSTLIVOSTI.

5. Obchodný partner a výrobca nezodpovedajú za žiadne chyby alebo neschopnosť vykonať platenú inšpekčnú službu, ak takáto neschopnosť vyplýva z vyššej moci, vojny, štrajku, prírodných katastrof atď.

6. V prípade úplného zničenia/krádeže produktu, na ktorý sa vzťahuje predĺžená záruka, je možné zrušiť účasť v programe rozšírenej záruky CARE. Zrušenie alebo odstúpenie od zmluvy z akýchkoľvek iných dôvodov a/alebo po stanovenej lehote nie je možné. Žiadosť o zrušenie môže byť podaná Obchodnému partnerovi alebo ktorémukoľvek z Obchodných partnerov značky Výrobcu zúčastňujúcich sa Programu rozšírenej záruky CARE, ako aj nevykonaním ďalšej zaplatenej kontroly. Žiadosť musí mať písomnú formu a musí obsahovať dôkaz o nenapraviteľnej strate alebo krádeži výrobku. Zákazník musí mať/poskytnúť sériové číslo produktu, na ktorý sa vzťahuje záručný program ROZŠÍRENEJ STAROSTLIVOSTI.

7. Podmienky oprávnenosti programu:

a.) nákup produktu, na ktorý sa vzťahuje záručný program EXTENDED CARE, od obchodného partnera výrobcu, ktorý sa zúčastňuje na programe záruky EXTENDED CARE;

b.) registrácia požadovanej kontroly v informačnom systéme výrobcu obchodným partnerom zapojeným do programu – sekcionálne brány s pohonom METRO spĺňajú podmienky oprávnenosti pre program záruky EXTENDED CARE. Registráciu výrobku je potrebné vykonať Obchodným partnerom najneskôr do 14 dní odo dňa prvej kontroly – vykonanej medzi 10. a 12. mesiacom odo dňa zakúpenia, najneskôr však do 18 mesiacov od dátumu výroby;

 c.) inštaláciu a kontrolu výrobku musí vykonať profesionálny inštalatér;

d.) v 9. a 33. mesiaci odo dňa originálneho nákupu oprávneného produktu Objednávateľom obdrží Obchodný partner e-mailové upomienky na povinnú kontrolu. Každá pripomienka bude zaslaná spolu s podmienkami programu EXTENDED CARE;

e.) po prvej kontrole vykonanej do 12 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku (najneskôr do 18 mesiacov od dátumu výroby) zákazník uvedie svoju e-mailovú adresu. Poskytnutie e-mailovej adresy sa rovná ochote zúčastniť sa záručného programu EXTENDED CARE a akceptácii jeho obchodných podmienok a poskytuje zákazníkovi možnosť získať informácie s potvrdením o vykonaní kontroly a informácie o výrobku, na ktorý sa vzťahuje záručný program EXTENDED CARE. Zákazník zabezpečí správnosť a platnosť poskytnutej e-mailovej adresy informovaním Obchodného partnera alebo Výrobcu o akýchkoľvek jej zmenách;

f.) e-mailová pripomienka bude automaticky generovaná IT systémom výrobcu a odoslaná Obchodnému partnerovi

g.) prvá (I) kontrola sa vykoná medzi 10. a 12. mesiacom od dátumu nákupu (nie však neskôr ako 18 mesiacov od dátumu výroby). Ak je kontrola vykonaná a zaznamenaná v IT systéme výrobcu v stanovenom čase, štandardná záruka sa predlžuje na 36 mesiacov (nie však neskôr ako 42 mesiacov od dátumu výroby). Ak sa kontrola nevykoná alebo napriek jej vykonaniu Obchodný partner nezaregistruje výrobok v informačnom systéme Výrobcu, Obchodný partner nedostane e-mailové potvrdenie o tom, že na výrobok sa vzťahuje Program ROZŠÍRENEJ ZÁRUKY;

h.) druhá (II) kontrola sa vykoná medzi 34. a 36. mesiacom od dátumu nákupu zákazníkom (najneskôr však 42 mesiacov od dátumu výroby). Ak je kontrola vykonaná a zaznamenaná v IT systéme výrobcu v stanovenom čase, štandardná záruka sa predlžuje na 60 mesiacov (nie však neskôr ako 66 mesiacov od dátumu výroby). Ak inšpekcia nie je zaregistrovaná, registračné okno v informačnom systéme výrobcu sa zablokuje;

i.) potvrdenie kontroly v IT systéme výrobcu je možné len pre Obchodného partnera a najneskôr do 2 týždňov od vykonania kontroly u Zákazníka

k.) navrhované náklady na vykonanie servisnej prehliadky v rámci záručného programu EXTENDED CARE sú v čistom 150 EUR a nepokrývajú cestovné náklady na miesto inštalácie. Poplatok za vykonanie kontroly účtuje v plnej výške Predajný partner;

l.) akékoľvek nároky v rámci záručného programu EXTENDED CARE zanikajú na konci trvania programu

8. Program ROZŠÍRENEJ ZÁRUKY sa vzťahuje iba na bezplatné opravy výrobku vykonané Obchodným partnerom, t.j. záväzok konať na základe zásad stanovených v Záručných podmienkach výrobcu pre garážové brány inštalované v otvoroch, avšak záručná doba sa predlžuje z 24 mesiacov v závislosti od splnenia požiadaviek na vykonanie kontroly,  do 36 mesiacov od dátumu zakúpenia zákazníkom (najneskôr 42 mesiacov od dátumu výroby) alebo 60 mesiacov od dátumu zakúpenia zákazníkom (najneskôr 66 mesiacov od dátumu výroby) za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky oprávnenosti pre záručný program EXTENDED CARE.

9. Obchodní partneri si vyhradzujú právo určiť inštalatéra/servisného technika, ktorý skontroluje výrobok pred opravou alebo výmenou dielu v rámci programu rozšírenej záruky CARE. Obchodný partner vykonávajúci kontrolu je výhradne zodpovedný za včasné a riadne vykonanie kontroly v súlade s pokynmi výrobcu.

10. Program rozšírenej záruky starostlivosti sa vzťahuje na výrobky zakúpené na území Európskej únie, Nórska, Švajčiarska, Lichtenštajnska, Islandu, Chorvátska, Ruska, Moldavska a Bieloruska.

11. Rozsah záručného programu EXTENDED CARE je ekvivalentom rozsahu záruky na nový výrobok zo sortimentu garážových brán výrobcu inštalovaných v otvoroch. Vyššie uvedené platí pre model výrobku výrobcu s výhradou, že všetky opravy môže vykonať iba predajný partner poskytujúci služby v tomto ohľade pre značku výrobcu, výrobca alebo osoba poverená výrobcom.

12. Výnimky z programu ROZŠÍRENEJ ZÁRUKY CARE:

a.) používanie garážovej brány iné ako to, ktoré je v súlade s jej zamýšľaným použitím popísaným v návode na inštaláciu a obsluhu alebo jej preťaženie (nadmerné používanie, napr. priemyselné používanie);

b.) nevykonanie zaplatenej kontroly zákazníkom;

c.) vykonanie inšpekcie po stanovenom dátume;

d.) Vykonanie kontroly nekompetentnou/neoprávnenou osobou

e.) používateľ nesúhlasí s výmenou časti/prvku požadovanej z dôvodu prirodzeného opotrebenia alebo poškodenia a odporúčanej počas kontroly;

f.) vykonávanie úprav výrobku bez súhlasu výrobcu;

g.) nedodržanie odporúčaní výrobcu týkajúcich sa pravidelnej údržby a obmedzení používania garážových brán uvedených v inštalačnej a prevádzkovej príručke;

h.) garážové brány vyrobené ako ručne ovládané brány dodatočne vybavené automatickou ovládacou jednotkou METRO a automatické garážové brány s iným pohonom, aký má pohon METRO

i.) kontrola nebola vykonaná v súlade s inšpekčnými smernicami platnými pre Obchodného partnera, tvoriacimi prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok Záručného programu EXTENDED CARE;

j.) vonkajšie mechanické a chemické faktory spôsobujúce poškodenie laku, stratu materiálu, škrabance a triesky po náraze atď.;

k.) nenahlásenie chýb, ktoré boli viditeľné už v čase dodania výrobku alebo bezprostredne po inštalácii, ako aj nenahlásenie zistených chýb neskôr bezprostredne po tom, ako boli zistené;

l.) neprijatie riadnych opatrení na obmedzenie škôd zo strany zákazníka;

m.) produkt nebol nainštalovaný profesionálnym inštalatérom

13. Program ROZŠÍRENEJ STAROSTLIVOSTI nadobúda účinnosť dňom skončenia platnosti základného záručného programu na nové výrobky v súlade s ustanoveniami popísanými v záručných podmienkach výrobcu pre garážové brány inštalované v otvoroch, za predpokladu, že zákazník nechal vykonať prvú kontrolu v súlade s podmienkami záručného programu EXTENDED CARE – program sa aktivuje ako pokračovanie štandardných záručných podmienok,  t.j. od 25. mesiaca do 36. mesiaca a po vykonaní druhej kontroly – od 37. do 60. mesiaca od dátumu zakúpenia výrobku. Záruka EXTENDED CARE sa poskytuje za podmienok popísaných v záručných podmienkach výrobcu pre garážové brány inštalované v otvoroch.

14. Za predpokladu, že sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky, celková záručná doba krytia je 5 rokov od dátumu predaja, nie však dlhšie ako 5 rokov a 6 mesiacov od dátumu výroby.

15. Informácie o rozsahu činností zahrnutých do inšpekcie možno nájsť na www.wisniowski.pl/en/extendedcare telefonicky na čísle +48 44 77 261.

16. Účasť v programe ROZŠÍRENEJ ZÁRUKY poskytnutím údajov potrebných na registráciu výrobku a / alebo uvedenie kontroly do prevádzky sa rovná prijatiu týchto obchodných podmienok programu ROZŠÍRENEJ STAROSTLIVOSTI zákazníkom.

17. Správcom osobných údajov zákazníka je spoločnosť WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. so sídlom Wielogłowy na adrese 33-311 Wielogłowy 153, ktorá môže poveriť iný subjekt spracovaním osobných údajov na účely vykonávania činností súvisiacich s účasťou v programe rozšírenej záruky na starostlivosť podľa čl. 28 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o bezplatných pohyb týchto údajov a zrušenie smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „GDPR“.

18. Osobné údaje Zákazníka spracúva Kontrolované údaje v súlade s podmienkami stanovenými v GDPR (NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) výlučne za účelom vykonávania činností súvisiacich s programom záruky EXTENDED CARE. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie znemožňuje účasť v programe ROZŠÍRENEJ ZÁRUKY. Každý zákazník, ktorý sa zúčastňuje programu ROZŠÍRENEJ ZÁRUKY, má právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu. Prevádzkovateľ uchováva údaje len po dobu požadovanú platnými ustanoveniami právnych predpisov a potom sa vymažú. Upozorňujeme, že v súlade s ustanoveniami GDPR má zákazník právo: pristupovať k svojim osobným údajom a požadovať kópiu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, dosiahnuť opravu nesprávnych osobných údajov, požiadať o vymazanie svojich osobných údajov (právo byť zabudnutý) za okolností stanovených v čl. 17 GDPR,  požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v situáciách ustanovených v čl. 18 GDPR, namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov v situáciách stanovených v čl. 21 GDPR a proti prenosnosti údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami.

19. Ak potrebujete získať ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo ak by ste chceli uplatniť svoje práva, kontaktujte nás: Zodpovedná osoba, tel. č.: + 48 18 44 77 111 e-mailová adresa: iod@wisniowski.pl WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. so sídlom vo Wielogłowy na adrese: Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy.

20. Obchodný partner je plne a výhradne zodpovedný voči zákazníkovi za riadne a včasné vykonanie činností, na ktoré sa vzťahuje záručný program ROZŠÍRENEJ STAROSTLIVOSTI.

21. Na všetky záležitosti, ktoré tu nie sú vyriešené, platia ustanovenia záručných podmienok výrobcu pre garážové brány inštalované pri otváraní.

www.jfpromont.sk, 2024

Rozsah činností pre pravidelnú technickú kontrolu-METRO

Činnosti vykonávané počas pravidelnej kontroly

UniPro, UniPro NANO80, UniTherm, sekcionálna garážová brána Prime s pohonom METRO.

 

[ ] Identifikácia dverí – overte typ/model dverí, skontrolujte sériové číslo.

[ ] Kontrola označenia dverí, výstražné štítky, ak chýbajú.

[ ] Overenie záručného listu – platnosť, aktuálne údaje.

[ ] Kontrola, či sú dvere správne namontované, kontrola stavu montážnych skrutiek, hnacej lišty, pásov, pántov. Kontrola, či sú pánty namontované v súlade s návodom na inštaláciu a obsluhu a či je medzi panelmi požadovaná vôľa, aby sa umožnila správna činnosť.

[ ] Kontrola montáže pružín, ich stav a napätie, v prípade potreby ich úprava.

[ ] Namazanie pružín (odporúča sa polotuhé mazivo, napr. Würth HSW 100).

[ ] Kontrola stavu bezpečnostných zariadení – vykonanie opatrení, aby sa zabránilo zlomeniu kábla alebo pružiny.

[ ] Vizuálna kontrola stavu panelov, v prípade poškodenia.

[ ] Kontrola stavu koľajnicových valcov, uistenie sa, že sa počas otvárania a zatvárania dverí otáčajú hladko.

[ ] Vizuálna kontrola technického stavu koľají.

[ ] Kĺbový kĺb, namazanie koľajnicových valčekov polotuhým mazivom, napr. Würth HSW 100.

[ ] Kontrola, či sú káble správne navinuté, či sú napnuté a technický stav. (Ak sa zistí viditeľné poškodenie, napríklad ohyb kábla, zlomené pramene alebo korózia, káble je potrebné vymeniť).

[ ] Kontrola stavu tesnenia, ak sa zistí viditeľné poškodenie, je potrebná výmena.

[ ] Kontrola spodného tesnenia, uistenie sa, že voda správne steká.

[ ] Kontrola, či zámok funguje správne (ak je k dispozícii).

[ ] Kontrola, či je automatická ovládacia jednotka bezpečne pripevnená.

[ ] Kontrola správnej činnosti automatickej ovládacej jednotky, kontrola a nastavenie koncového spínača.

[ ] Kontrola napnutia hnacej reťaze/remeňa.

[ ] Vykonanie  skúšky bezpečnostného zariadenia proti preťaženiu. Uistenie sa, že systém detekcie prekážok pracuje v súlade s požiadavkami normy EN 12453.

[ ] Kontrola ďalších bezpečnostných zariadení – fotočlánky, snímač otvárania bránkových dverí (ak je k dispozícii).

[ ] Kontrola systému odpojenia automatickej operačnej jednotky.

[ ] Kontrola činnosti vysielača diaľkového ovládača, v prípade potreby výmena batérie.

[ ] Odčítanie počet cyklov a zápis do záručného listu. Ak dvere prekročia 20 000 cyklov, objednajte si výmenu pružín a káblov (počet cyklov sa počíta od dátumu predchádzajúcej výmeny pružiny a kábla).

[ ] Odstránenie akýchkoľvek nezrovnalosti pri obsluhe dverí zistené počas kontroly, akékoľvek poškodenie komponentov, ktoré môže mať vplyv na bezpečnosť používania, musí byť odstránené.

 

Tento dokument spĺňa požiadavky platných noriem a odporúča ho oddelenie dizajnu spoločnosti WIŚNIOWSKI

Obchodné podmienky programu EXTENDED CARE – MOTO

V rámci plateného programu rozšírenej záruky EXTENDED CARE
je obchodným partnerom spoločnosti WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. (ďalej len
„OBCHODNÝ PARTNER“) poskytuje službu predĺženia štandardnej záručnej
doby na garážové brány inštalované v otvoroch z 24 mesiacov od dátumu zakúpenia
(najneskôr 30 mesiacov od dátumu výroby) na 36 mesiacov (najneskôr 42 mesiacov
od dátumu výroby) za predpokladu, že zákazník splní nižšie uvedené požiadavky.

1. Program je určený pre nové produkty: automatické
sekcionálne garážové brány s pohonom MOTO. Záruku EXTENDED CARE je možné
objednať na nové výrobky do 12 mesiacov od dátumu predaja oprávneného produktu
spoločnosťou WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. (najneskôr však 18 mesiacov od dátumu
výroby).

2. Program je určený zákazníkom, ktorí si zakúpili novú
automatickú sekcionálnu garážovú bránu s pohonom MOTO v termíne od 01. apríla
2019.

3. Definície: Výrobok – všetky typy
automatických sekcionálnych garážových brán s pohonom MOTO, s logom značky
WIŚNIOWSKI, nesúce označenie CE, predávané spoločnosťou WIŚNIOWSKI Sp. z o.o.
S.K.A. v Európe.

Výrobca – WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. so sídlom vo
Wielogłowy na adrese 33- 311 Wielogłowy 153. Zákazník – plnoletá fyzická
osoba s trvalým pobytom na území Európy, ktorá nakupuje výrobok na predajnom
mieste s úmyslom inštalácie v obytnej/rodinnej budove, ktorá sa oboznámila s
obsahom Podmienok Záručného programu PREDĹŽENEJ CARE,  prijala jej ustanovenia a splnila všetky
požiadavky v nej stanovené.

Obchodný partner (SP) – predajné miesto, ktoré
vykonáva predaj na základe obchodnej dohody s výrobcom a ponúka výrobky
výrobcu.

Profesionálny inštalatér – kompetentná, riadne
vzdelaná osoba alebo subjekt, ktorý ponúka služby inštalácie a dodatočného
vybavenia garážových brán tretím stranám. Výrobca považuje za náležitú
spôsobilosť a vzdelanie, ktoré zahŕňajú školenie a kvalifikáciu vyplývajúcu z
vedomostí a praktických skúseností, ako aj za všetky potrebné a vhodné príručky
umožňujúce správne a bezpečné vykonanie požadovanej inštalácie (podľa EN
12635). Montér od spoločnosti, ktorá má certifikát potvrdzujúci účasť na
školení o montáži garážových brán organizovanom výrobcom, je tiež
profesionálnym inštalatérom. Vzor osvedčenia nájdete na
www.wisniowski.pl/en/extendedcare. Výrobca odporúča, aby zákazník požiadal
svojho inštalatéra o predloženie vyššie uvedeného certifikátu (certifikátov).
Dátum účinnosti programu predĺženej záruky je 1. apríl 2019.

4. Záruka ROZŠÍRENEJ CARE sa prideľuje konkrétnej garážovej
bráne a ak sa zmení majiteľ nehnuteľnosti, automaticky sa prevedie na každého
nového majiteľa/používateľa produktu inštalovaného v objekte, ktorý spĺňa
požiadavky oprávnenosti pre program záruky ROZŠÍRENEJ STAROSTLIVOSTI.

5. Obchodný partner a výrobca nezodpovedajú za žiadne chyby
alebo neschopnosť vykonať platenú inšpekčnú službu, ak takáto neschopnosť
vyplýva z vyššej moci, vojny, štrajku, prírodných katastrof atď.

6. V prípade úplného zničenia/krádeže produktu, na ktorý sa
vzťahuje predĺžená záruka, je možné zrušiť účasť v programe rozšírenej záruky
CARE. Zrušenie alebo odstúpenie od zmluvy z akýchkoľvek iných dôvodov a/alebo
po stanovenej lehote nie je možné. Žiadosť o zrušenie môže byť podaná
Obchodnému partnerovi alebo ktorémukoľvek z Obchodných partnerov značky Výrobcu
zúčastňujúcich sa Programu rozšírenej záruky CARE, ako aj nevykonaním ďalšej
zaplatenej kontroly. Žiadosť musí mať písomnú formu a musí obsahovať dôkaz o
nenapraviteľnej strate alebo krádeži výrobku. Zákazník musí mať/poskytnúť
sériové číslo produktu, na ktorý sa vzťahuje záručný program ROZŠÍRENEJ
STAROSTLIVOSTI.

7. Podmienky oprávnenosti programu:

a.) nákup produktu, na ktorý sa vzťahuje záručný program
EXTENDED CARE, od obchodného partnera výrobcu, ktorý sa zúčastňuje na programe
záruky EXTENDED CARE;

b.) registrácia požadovanej kontroly v informačnom systéme
výrobcu obchodným partnerom zapojeným do programu – sekcionálne brány s pohonom
MOTO spĺňajú podmienky oprávnenosti pre záručný program EXTENDED CARE.
Registráciu výrobku je potrebné vykonať Obchodným partnerom najneskôr do 14 dní
odo dňa prvej kontroly – vykonanej medzi 10. a 12. mesiacom odo dňa zakúpenia,
najneskôr však do 18 mesiacov od dátumu výroby;

c.) inštaláciu a kontrolu výrobku musí vykonať profesionálny
inštalatér;

d.) v 9. mesiaci odo dňa pôvodného zakúpenia oprávneného
produktu Zákazníkom dostane Obchodný partner e-mailové upomienky na povinnú
kontrolu. Každá pripomienka bude zaslaná spolu s podmienkami programu EXTENDED
CARE;

e.) po prvej kontrole vykonanej do 12 mesiacov od dátumu
zakúpenia výrobku (najneskôr do 18 mesiacov od dátumu výroby) zákazník uvedie
svoju e-mailovú adresu. Poskytnutie e-mailovej adresy sa rovná ochote zúčastniť
sa záručného programu EXTENDED CARE a akceptácii jeho obchodných podmienok a
poskytuje zákazníkovi možnosť získať informácie s potvrdením o vykonaní
kontroly a informácie o výrobku, na ktorý sa vzťahuje záručný program EXTENDED
CARE. Zákazník zabezpečí správnosť a platnosť poskytnutej e-mailovej adresy
informovaním Obchodného partnera alebo Výrobcu o akýchkoľvek jej zmenách;

f.) IT systém výrobcu automaticky vygeneruje e-mailovú
pripomienku a odošle ju Obchodnému partnerovi;

g.) Kontrola sa vykoná medzi 10. a 12. mesiacom od dátumu
nákupu (najneskôr však 18 mesiacov od dátumu výroby). Ak je kontrola vykonaná a
zaznamenaná v IT systéme výrobcu v stanovenom čase, štandardná záruka sa
predlžuje na 36 mesiacov (nie však neskôr ako 42 mesiacov od dátumu výroby). Ak
sa kontrola nevykoná alebo napriek jej vykonaniu Obchodný partner
nezaregistruje výrobok v informačnom systéme Výrobcu, Obchodný partner
nedostane e-mailové potvrdenie o tom, že na výrobok sa vzťahuje Záručný program
ROZŠÍRENEJ STAROSTLIVOSTI

h.) potvrdenie kontroly v informačnom systéme výrobcu je
možné len pre obchodného partnera a najneskôr do 2 týždňov po vykonaní kontroly
v majetku zákazníka;

i.) po vykonaní kontroly a potvrdení v IT systéme výrobcu
bude automaticky zaslané potvrdenie na e-mailovú adresu Obchodného partnera;

j.) odporúčané náklady na vykonanie servisnej prehliadky v
rámci záručného programu EXTENDED CARE sú v čistom 150 EUR a nepokrývajú
cestovné náklady na miesto inštalácie. Poplatok za vykonanie kontroly účtuje v
plnej výške Predajný partner;

k.) akékoľvek nároky v rámci Programu rozšírenej záruky na
starostlivosť zanikajú na konci trvania programu.

8. Program ROZŠÍRENEJ ZÁRUKY sa vzťahuje iba na bezplatné
opravy výrobku vykonané Obchodným partnerom, t.j. záväzok konať na základe
zásad stanovených v Záručných podmienkach výrobcu pre garážové brány
inštalované v otvoroch, avšak záručná doba sa predlžuje z 24 mesiacov v
závislosti od splnenia požiadaviek na vykonanie kontroly,  do 36 mesiacov od dátumu zakúpenia zákazníkom
(najneskôr 42 mesiacov od dátumu výroby) alebo 60 mesiacov od dátumu zakúpenia
zákazníkom (najneskôr 66 mesiacov od dátumu výroby) za predpokladu, že sú
splnené všetky podmienky oprávnenosti pre záručný program EXTENDED CARE.

9. Obchodní partneri si vyhradzujú právo určiť
inštalatéra/servisného technika, ktorý skontroluje výrobok pred opravou alebo
výmenou dielu v rámci programu rozšírenej záruky CARE. Obchodný partner
vykonávajúci kontrolu je výhradne zodpovedný za včasné a riadne vykonanie
kontroly v súlade s pokynmi výrobcu.

10. Program rozšírenej záruky starostlivosti sa vzťahuje na
výrobky zakúpené na území Európskej únie, Nórska, Švajčiarska, Lichtenštajnska,
Islandu, Chorvátska, Ruska, Moldavska a Bieloruska.

11. Rozsah záručného programu EXTENDED CARE je ekvivalentom
rozsahu záruky na nový výrobok zo sortimentu garážových brán výrobcu
inštalovaných v otvoroch. Vyššie uvedené platí pre model výrobku výrobcu s
výhradou, že všetky opravy môže vykonať iba predajný partner poskytujúci služby
v tomto ohľade pre značku výrobcu, výrobca alebo osoba poverená výrobcom.

12. Výnimky z programu ROZŠÍRENEJ ZÁRUKY CARE:

a.) používanie garážovej brány iné ako to, ktoré je v súlade
s jej zamýšľaným použitím popísaným v návode na inštaláciu a obsluhu alebo jej
preťaženie (nadmerné používanie, napr. priemyselné používanie);

b.) nevykonanie zaplatenej kontroly zákazníkom;

c.) vykonanie inšpekcie po stanovenom dátume;

d.) vykonanie kontroly nekompetentnou/neoprávnenou osobou;

e.) používateľ nesúhlasí s výmenou časti/prvku požadovanej z
dôvodu prirodzeného opotrebenia alebo poškodenia a odporúčanej počas kontroly;

f.) vykonávanie úprav výrobku bez súhlasu výrobcu

g.) nedodržanie odporúčaní výrobcu týkajúcich sa pravidelnej
údržby a obmedzení používania garážových brán uvedených v inštalačnej a
prevádzkovej príručke;

h.) garážové brány vyrobené ako ručne ovládané brány
dodatočne vybavené automatickou ovládacou jednotkou MOTO a automatické garážové
brány s iným pohonom, aký majú pohony MOTO;

i.) kontrola nebola vykonaná v súlade s inšpekčnými
smernicami platnými pre Obchodného partnera, tvoriacimi prílohu č. 1 týchto
Obchodných podmienok Záručného programu EXTENDED CARE;

j.) vonkajšie mechanické a chemické faktory spôsobujúce
poškodenie laku, stratu materiálu, škrabance a triesky po náraze atď.;

k.) nenahlásenie chýb, ktoré boli viditeľné už v čase
dodania výrobku alebo bezprostredne po inštalácii, ako aj nenahlásenie
zistených chýb neskôr bezprostredne po tom, ako boli zistené;

l.) neprijatie riadnych opatrení na obmedzenie škôd zo
strany zákazníka;

m.) produkt nebol nainštalovaný profesionálnym inštalatérom.

13. Program ROZŠÍRENEJ STAROSTLIVOSTI nadobúda účinnosť dňom
skončenia platnosti základného záručného programu na nové výrobky v súlade s
ustanoveniami popísanými v záručných podmienkach výrobcu pre garážové brány
inštalované v otvoroch, za predpokladu, že zákazník nechal vykonať prvú
kontrolu v súlade s podmienkami záručného programu EXTENDED CARE – program sa
aktivuje ako pokračovanie štandardných záručných podmienok,  t.j. od 25. mesiaca do 36. mesiaca a po vykonaní
druhej kontroly – od 37. do 60. mesiaca od dátumu zakúpenia výrobku. Záruka
EXTENDED CARE sa poskytuje za podmienok popísaných v záručných podmienkach
výrobcu pre garážové brány inštalované v otvoroch.

14. Za predpokladu, že sú splnené všetky vyššie uvedené
obchodné podmienky, celková záručná doba je 3 roky od dátumu predaja, nie však
dlhšie ako 3 roky a 6 mesiacov od dátumu výroby.

15. Informácie o rozsahu činností zahrnutých do inšpekcie
možno nájsť na www.wisniowski.pl/en/extendedcare telefonicky na čísle +48 44 77 261.

16. Účasť v programe ROZŠÍRENEJ ZÁRUKY poskytnutím údajov
potrebných na registráciu výrobku a / alebo uvedenie kontroly do prevádzky sa
rovná prijatiu týchto obchodných podmienok programu ROZŠÍRENEJ STAROSTLIVOSTI
zákazníkom.

17. Správcom osobných údajov zákazníka je spoločnosť
WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. so sídlom Wielogłowy na adrese 33-311 Wielogłowy
153, ktorá môže poveriť iný subjekt spracovaním osobných údajov na účely
vykonávania činností súvisiacich s účasťou v programe rozšírenej záruky na
starostlivosť podľa čl. 28 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o bezplatných pohybom týchto údajov a zrušením smernice 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „GDPR“.

18. Osobné údaje Zákazníka spracúva Kontrolované údaje v
súlade s podmienkami stanovenými v GDPR (NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A
RADY (EÚ) 2016/679) výlučne za účelom vykonávania činností súvisiacich s
programom záruky EXTENDED CARE. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné,
avšak ich neposkytnutie znemožňuje účasť v programe ROZŠÍRENEJ ZÁRUKY. Každý
zákazník, ktorý sa zúčastňuje programu ROZŠÍRENEJ ZÁRUKY, má právo na prístup k
svojim údajom a na ich opravu. Prevádzkovateľ uchováva údaje len po dobu požadovanú
platnými ustanoveniami právnych predpisov a potom sa vymažú. Upozorňujeme, že v
súlade s ustanoveniami GDPR má zákazník právo: pristupovať k svojim osobným
údajom a požadovať kópiu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania, dosiahnuť opravu nesprávnych osobných údajov, požiadať o vymazanie
svojich osobných údajov (právo byť zabudnutý) za okolností stanovených v čl. 17
GDPR,  požadovať obmedzenie spracúvania
svojich osobných údajov v situáciách ustanovených v čl. 18 GDPR, namietať proti
spracúvaniu svojich osobných údajov v situáciách ustanovených v čl. 21 GDPR a
proti prenosnosti údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami.

19. Ak potrebujete získať ďalšie informácie týkajúce sa
ochrany osobných údajov alebo ak by ste chceli uplatniť svoje práva,
kontaktujte nás: Zodpovedná osoba, tel. č.: + 48 18 44 77 111 e-mailová adresa:
iod@wisniowski.pl WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. so sídlom vo Wielogłowy na
adrese: Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy.

20. Obchodný partner je plne a výhradne zodpovedný voči
zákazníkovi za riadne a včasné vykonanie činností, na ktoré sa vzťahuje záručný
program EXTENDED CARE.

 

21. Na všetky záležitosti, ktoré tu nie sú vyriešené, platia
ustanovenia záručných podmienok výrobcu pre garážové brány inštalované pri
otváraní.

www.jfpromont.sk, 2024 

Rozsah činností pre pravidelnú technickú kontrolu – MOTO

Činnosti vykonávané počas pravidelnej kontroly

UniPro, UniPro NANO80, UniTherm, sekcionálna garážová brána Prime s pohonom MOTO.

 

[ ] Identifikácia dverí – overte typ/model dverí, skontrolujte sériové číslo.

[ ] Kontrola označenia dverí, výstražné štítky, ak chýbajú.

[ ] Overenie záručného listu – platnosť, aktuálne údaje.

[ ] Kontrola, či sú dvere správne namontované, kontrola stavu montážnych skrutiek, hnacej lišty, pásov, pántov. Kontrola, či sú pánty namontované v súlade s návodom na inštaláciu a obsluhu a či je medzi panelmi požadovaná vôľa, aby sa umožnila správna činnosť.

[ ] Kontrola montáže pružín, ich stav a napätie, v prípade potreby ich úprava.

[ ] Namazanie pružín (odporúča sa polotuhé mazivo, napr. Würth HSW 100).

[ ] Kontrola stavu bezpečnostných zariadení – vykonanie opatrení, aby sa zabránilo zlomeniu kábla alebo pružiny.

[ ] Vizuálna kontrola stavu panelov, v prípade poškodenia.

[ ] Kontrola stavu koľajnicových valcov, uistenie sa, že sa počas otvárania a zatvárania dverí otáčajú hladko.

[ ] Vizuálna kontrola technického stavu koľají.

[ ] Kĺbový kĺb, namazanie koľajnicových valčekov polotuhým mazivom, napr. Würth HSW 100.

[ ] Kontrola, či sú káble správne navinuté, či sú napnuté a technický stav. (Ak sa zistí viditeľné poškodenie, napríklad ohyb kábla, zlomené pramene alebo korózia, káble je potrebné vymeniť).

[ ] Kontrola stavu tesnenia, ak sa zistí viditeľné poškodenie, je potrebná výmena.

[ ] Kontrola spodného tesnenia, uistenie sa, že voda správne steká.

[ ] Kontrola, či zámok funguje správne (ak je k dispozícii).

[ ] Kontrola, či je automatická ovládacia jednotka bezpečne pripevnená.

[ ] Kontrola správnej činnosti automatickej ovládacej jednotky, kontrola a nastavenie koncového spínača.

[ ] Kontrola napnutia hnacej reťaze/remeňa.

[ ] Vykonanie  skúšky bezpečnostného zariadenia proti preťaženiu. Uistenie sa, že systém detekcie prekážok pracuje v súlade s požiadavkami normy EN 12453.

[ ] Kontrola ďalších bezpečnostných zariadení – fotočlánky, snímač otvárania bránkových dverí (ak je k dispozícii).

[ ] Kontrola systému odpojenia automatickej operačnej jednotky.

[ ] Kontrola činnosti vysielača diaľkového ovládača, v prípade potreby výmena batérie.

[ ] Odčítanie počet cyklov a zápis do záručného listu. Ak dvere prekročia 20 000 cyklov, objednajte si výmenu pružín a káblov (počet cyklov sa počíta od dátumu predchádzajúcej výmeny pružiny a kábla).

[ ] Odstránenie akýchkoľvek nezrovnalosti pri obsluhe dverí zistené počas kontroly, akékoľvek poškodenie komponentov, ktoré môže mať vplyv na bezpečnosť používania, musí byť odstránené.

 

Tento dokument spĺňa požiadavky platných noriem a odporúča ho oddelenie dizajnu spoločnosti WIŚNIOWSKI